Dotace EU | Veřejné zakázky | Administrace projektů | Dotační poradenství | Monitoring projektů

Naše služby

Provedeme Vás úspěšně všemi fázemi projektového cyklu - od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, organizace výběrového řízení, uskutečnění projektu, administrace až po vyhodnocení projektu.


Projektový záměr

 • Posouzení projektového záměru
 • Vyhledání vhodného dotačního titulu pro projektový záměr
 • Nalezení souladu záměru projektu s kritérii dotačního titulu
 • Návrhy na úpravy projektu ve vztahu ke kritériím dotačního titulu
 • Žádost o dotaci

 • Zpracování žádosti a povinných příloh dle platných metodických pokynů dotačního titulu
 • Sestavovení rozpočtu a harmonogramu projektu
 • Zpracování Studie proveditelnosti, Marketingové analýzy, Podnikatelského záměru
 • Zpracování ekonomických analýz (Cost-benefit analýza, Finanční analýza)
 • Organizace výběrových řízení

 • Zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a specifických pravidel jednotlivých dotačních titulů
 • Realizační management

 • Dohled nad finančním řízením projektu
 • Administrace projektu a komunikace s řídícím orgánem dotačního titulu
 • Dotační monitoring projektu – zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • Zajištění ostatních činností

 • Technický dozor investora
 • Zpracování specializovaných příloh
 • Znalecký posudek nemovitosti
 • Energetický audit
 • Průkaz energetické náročnosti